รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 18 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.67
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.11
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านล้อแตก
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - ปลูกผักในกระถาง(กระถาง) 7,520
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 13,000
-
 2. บ้านคลองช้าง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,800
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 3. บ้านอีบุ๊
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 4. บ้านควนประ
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 5. วัดบันลือคชาวาส
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 6. บ้านกาแลสะนอ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 7. บ้านสามยอด
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 8. วัดธนาภิมุข
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 16,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 16,000
- -
 9. บ้านปาลัส
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 10. บ้านดูวา
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 19,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 11. บ้านบูเกะกุง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 75,500
-
 12. บ้านบินยา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 27,600
- -
 13. บ้านกระเสาะ
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 14. บ้านแขนท้าว
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 15. บ้านคลองหิน
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 3,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 5,000
- -
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 17,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 16. บ้านละหารยามู
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 17. บ้านเจาะบาแน
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 18. บ้านสมาหอ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
รวม 1,019,720 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 16.67
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.56
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.56
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11
 6.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.56
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.56
 7.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

โรงเรียนบ้านล้อแตก

โรงเรียนบ้านอีบุ๊