รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 15 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านกูวิง
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 56,500
-
 2. บ้านสายหมอ
 - ปลูกผักทั่วไป 3,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 3. บ้านตือระ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 14,000
-
 4. บ้านปะแดลางา
 - ปลูกผักทั่วไป 8,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 11,500
-
 5. บ้านดอนนา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 4,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 6. บ้านหนองแรต
 - ปลูกผักทั่วไป 24,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 19,500
-
 7. บ้านน้ำดำ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 8. บ้านเปียะ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,600
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ปลูกมันสำปะหลัง 3,200
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 9. บ้านท่าพง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 16,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 13,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 3,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 10. บ้านท่าน้ำ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 11. บ้านใหม่พัฒนวิทย์
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 12. บ้านท่าด่าน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 20,000
-
 13. บ้านบางราพา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 14. บ้านค่าย
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 15. เมืองปัตตานี
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
รวม 1,188,100 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 66.67
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 6.67
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 26.67
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.67
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.33
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.33
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.67
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

โรงเรียนบ้านกูวิง

โรงเรียนบ้านค่าย

โรงเรียนบ้านดอนนา

โรงเรียนบ้านตือระ

โรงเรียนบ้านท่าด่าน

โรงเรียนบ้านท่าน้ำ

โรงเรียนบ้านท่าพง

โรงเรียนบ้านบางราพา

โรงเรียนบ้านปะแดลางา

โรงเรียนบ้านสายหมอ

โรงเรียนบ้านหนองแรต

โรงเรียนบ้านเปียะ

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์