รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 35 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 34 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.14
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. วัดไทรพอน
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 2. วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 3. ปากพะยูน
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
-
 4. บ้านบางมวง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 5. บ้านเกาะนางคำเหนือ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 6. บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เลี้ยงปลา 23,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 7. บ้านทุ่งหนองสิบบาท
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปาล์ม(ต้น) 20,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 8. บ้านร่มโพธิ์ไทร
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ปาล์ม(ต้น) 4,000
-
 9. วัดปลักปอม
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 3,950
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 10. วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 11. บ้านท่าเชียด
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 50,000
-
 12. บ้านคลองใหญ่
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 50,000
-
 13. บ้านด่านโลด
 - ปลูกผักทั่วไป 25,000
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 - ปลูกกลัวย 5,000
-
 - ปลูกพืชสมุนไพร 5,000
-
 14. บ้านพรุนายขาว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 103,200
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
-
 15. บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 228,000
-
 16. บ้านท่าลาด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 17. วัดหัวเขาชัยสน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 14,000
-
 18. วัดแหลมจองถนน
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 15,000
-
 19. บ้านควนโคกยา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 20. วัดนาปะขอ
 - ทำนา 12,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 13,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 2,500
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 5,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 21. วัดลอน
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 22. วัดรัตนวราราม
 - ปลาดุกในบ่อดิน 24,700
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 23. วัดสังฆวราราม
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 14,900
-
 24. วัดโตนด
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 25. บ้านคู
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 26. บ้านหน้าวัง
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 - ปลูกมันสำปะหลัง 3,800
-
 27. วัดควนเพ็ง
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 15,500
-
 28. บ้านควนหินแท่น
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 29. บ้านควนแหวง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกพืชไร้ดิน 44,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 30. วัดหัวควน
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
-
 31. บ้านแหลม
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 21,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 32. วัดชุมประดิษฐ์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 71,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 8,100
-
 - ปลูกผักทั่วไป 3,200
-
 - ปุ๋ยชีวภาพ 1,200
-
 33. ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 34. อนุบาลบางแก้ว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 202,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 13,600
-
 35. บ้านทุ่งนารี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 232,200
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
-
รวม 3,371,350 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 71.43
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 14.29
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 8.57
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.57
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.57
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.14
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.71
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.57
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.71
 6.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.57
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.43
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.86


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

โรงเรียนบ้านควนหินแท่น

โรงเรียนบ้านควนโคกยา

โรงเรียนบ้านด่านโลด

โรงเรียนบ้านท่าลาด

โรงเรียนบ้านทุ่งนารี

โรงเรียนบ้านบางมวง

โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร

โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)

โรงเรียนปากพะยูน

โรงเรียนวัดควนเพ็ง

โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์

โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)

โรงเรียนวัดนาปะขอ

โรงเรียนวัดปลักปอม

โรงเรียนวัดรัตนวราราม

โรงเรียนวัดลอน

โรงเรียนวัดสังฆวราราม

โรงเรียนวัดหัวควน

โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน

โรงเรียนวัดแหลมจองถนน

โรงเรียนวัดโตนด

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)