รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 23 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. วัดประดู่ทอง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 2. วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3. บ้านธรรมเถียร
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 4. บ้านหยีในสามัคคี
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 17,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 5. บ้านปากเหมือง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 3,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 35,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 6. บ้านโหล๊ะเร็ด
 - ปาล์ม(ต้น) 23,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 23,850
-
 - ปลูกผักทั่วไป 2,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 7. บ้านโหละหนุน
 - ปลูกผักทั่วไป 3,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 4,500
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 35,500
- -
 8. บ้านนาวง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 14,000
-
 9. บ้านห้วยกรวด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 48,200
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 6,000
- -
 10. บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 11. บ้านปากสระ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 12. วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 35,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - ปลูกกลัวย 10,000
-
 - ปลูกมะละกอ 4,500
-
 13. วัดเขาแดง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 13,000
-
 14. วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 15. บ้านเตง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - ทำนา 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 16. วัดประดู่เรียง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 17. วัดแหลมโตนด
 - เลี้ยงสุกรขุน 40,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 20,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 14,000
-
 - ปลาสวาย 18,900
-
 18. บ้านห้วยน้ำดำ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 126,300
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 19. บ้านขัน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
-
 20. วัดคลองใหญ่
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
-
 21. บ้านอ่างทอง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 13,600
-
 22. บ้านระหว่างควน
 - ปลูกผักทั่วไป 8,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 23. บ้านบ่อทราย
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - เลี้ยงปลา 13,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 13,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
รวม 1,638,150 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 65.22
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 30.43
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.35
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.70
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.26
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.04
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.30
 7.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.70


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

โรงเรียนบ้านขัน

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร

โรงเรียนบ้านนาวง

โรงเรียนบ้านบ่อทราย

โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)

โรงเรียนบ้านปากสระ

โรงเรียนบ้านปากเหมือง

โรงเรียนบ้านระหว่างควน

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี

โรงเรียนบ้านห้วยกรวด

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ

โรงเรียนบ้านอ่างทอง

โรงเรียนบ้านเตง

โรงเรียนบ้านโหละหนุน

โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์

โรงเรียนวัดประดู่ทอง

โรงเรียนวัดประดู่เรียง

โรงเรียนวัดเขาแดง

โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)

โรงเรียนวัดแหลมโตนด

โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)