รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 23 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านเกาะยาว
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 2,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 10,000
- -
 2. บ้านปากปิง
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 17,500
-
 3. บ้านทุ่งมะปรัง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 6,400
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 4. บ้านทุ่งบุหลัง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 50,000
- -
 5. บ้านเจ๊ะบิลัง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 6. บ้านบ่อหิน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 7. นิคมพัฒนาภาคใต้ 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 8. บ้านทุ่งดินลุ่ม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 9. บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
-
 - ปาล์ม(ต้น) 12,000
-
 10. บ้านบากันโต๊ะทิด
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
-
 11. บ้านในเมือง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 4,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 10,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 12. บ้านท่าชะมวง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
- -
 13. บ้านคลองน้ำเค็ม
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปาล์ม(ต้น) 13,800
-
 14. อนุบาลควนกาหลง
 - ปลาสวาย 48,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 15. บ้านนาลาน
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 26,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 10,250
-
 16. บ้านวังสายทอง
 - ปาล์ม(ต้น) 23,000
- -
 - ปลูกแก้วมังกร 26,000
- -
 17. บ้านกาเนะ
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 7,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 8,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 4,000
- -
 18. บ้านท่าศิลา
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - ปาล์ม(ต้น) 8,000
- -
 19. บ้านหาญ
 - เลี้ยงแพะ 26,900
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 20. อนุบาลท่าแพ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 35,000
-
 21. บ้านบารายี
 - ปลูกผักทั่วไป 7,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 22. อนุบาลเมืองสตูล
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 26,900
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 23. อนุบาลทุ่งหว้า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
รวม 1,465,250 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 65.22
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 26.09
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 8.70
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.43
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.17
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.39
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.91
 5.2 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.09
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1

โรงเรียนบ้านท่าชะมวง

โรงเรียนบ้านท่าศิลา

โรงเรียนบ้านนาลาน

โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด

โรงเรียนบ้านบารายี

โรงเรียนบ้านปากปิง

โรงเรียนบ้านวังสายทอง

โรงเรียนบ้านหาญ

โรงเรียนบ้านเกาะยาว

โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง

โรงเรียนบ้านในเมือง

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง

โรงเรียนอนุบาลท่าแพ

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า

โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล