รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 27 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. วัดนาหมอศรี
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 2. วัดท่าประดู่
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 42,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 11,500
-
 3. บ้านโมย
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 4. วัดบ้านลุ่ม
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 23,700
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 5. บ้านกะทิง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 11,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
-
 6. ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ไก่พื้นเมือง 11,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 7. วัดขุนตัดหวาย
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,000
-
 8. บ้านช้างคลอด
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 9. บ้านสุเหร่า
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 10. บ้านตลิ่งชัน
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
-
 11. บ้านควนขี้แรด
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 5,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 12. บ้านหว้าหลัง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 13. บ้านโคกม้า
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
-
 - ทำนา 9,000
-
 - ยางพารา(ต้น) 32,000
-
 14. ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
-
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 15. สังวาลย์วิท ๒
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 1,000
-
 16. บ้านลำเปา
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 17. วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 18. บ้านบ่อนํ้าส้ม
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 19. วัดเทพาไพโรจน์
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 20. วัดปริก
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 21. บ้านปากบางสะกอม
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 22. บ้านทุ่งโพธิ์
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 23. บ้านโคกกอ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 24. บ้านหนองสาหร่าย
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 25. บ้านโคกตก
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 18,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
-
 26. มหิดล
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 7,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 27. บ้านล่องควน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงแพะแม่พันธุ์ 46,100
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
รวม 1,964,500 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 74.07
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 25.93
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.93
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.37
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.70
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.89
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.59
 7.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.41


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย

โรงเรียน บ้านโมย

โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)

โรงเรียนบ้านกะทิง

โรงเรียนบ้านช้างคลอด

โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม

โรงเรียนบ้านล่องควน

โรงเรียนบ้านลำเปา

โรงเรียนบ้านหว้าหลัง

โรงเรียนบ้านโคกกอ

โรงเรียนบ้านโคกม้า

โรงเรียนมหิดล

โรงเรียนวัดท่าประดู่

โรงเรียนวัดนาหมอศรี

โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม

โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์

โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)