รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 14 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.29
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านบางริ้น
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 16,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 2. ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 3. บ้านบางกุ้ง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
-
 4. บ้านสองพี่น้อง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 5. บ้านทับจาก
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 6. บ้านน้ำจืดน้อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 84,200
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 7. บ้านนา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 23,100
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 8. บ้านปากแพรก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 9. บ้านบางขุนแพ่ง
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 - เลี้ยงสุกรขุน 40,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 10. บ้านกำพวน
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 11. บ้านควนไทรงาม
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 42,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 27,600
- -
 12. บ้านหาดทรายดำ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 13. บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 14. วัดสุวรรณคีรี
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
รวม 1,083,000 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 7.14
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 7.14
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.29
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.29
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.29
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.29
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง