รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 21 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านบ่อน้ำผุด
 - ปลูกผักทั่วไป 3,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 - เลี้ยงสุกรขุน 20,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 15,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 2. บ้านคลองไม้แดง
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 3. ชุมชนวัดปากตรัง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 42,000
-
 4. บ้านพัฒนา 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 5. วัดราษฎร์บำรุง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 6. บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 7. วัดตรีธาราราม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 8. บ้านใหญ่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
-
 9. บ้านคลองชะอุ่น
 - ไก่พื้นเมือง 17,100
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 1,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 4,000
-
 10. วัดถ้ำสิงขร
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 11. วัดทุ่งเซียด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 70,550
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 12. บ้านยางงาม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 153,780
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 13. บ้านขวัญพัฒน์
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 14,000
-
 14. บ้านโพธิ์พนา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 15. วัดพรุศรี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 16. บ้านแม่แขก
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 12,800
-
 17. บ้านเขานาใน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 15,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 18. บ้านช่องไม้งาม
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 19. บ้านหน้าซึง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 20. วัดน้ำรอบ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 21. บ้านนาใหญ่
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
รวม 1,456,230 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 80.95
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 19.05
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.33
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.62
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.05
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.48
 5.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.52
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม

โรงเรียนบ้านนาใหญ่

โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์

โรงเรียนบ้านหน้าซึง

โรงเรียนบ้านเขานาใน

โรงเรียนบ้านแม่แขก

โรงเรียนบ้านใหญ่

โรงเรียนวัดตรีธาราราม

โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร

โรงเรียนวัดน้ำรอบ

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง