รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 25 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านดงเสลา
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว(ต้น) 5,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 2. บ้านหนองกระถิน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 3,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 3. วัดลำพันบอง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 4. วัดบางขวาก
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 5. วัดท่ามะนาว
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 6. วัดหัวเขา
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 26,000
- -
 7. พัฒนาปากน้ำ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 8. บ้านห้วยหินดำ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 9. วัดอู่ตะเภา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 10. บ้านหนองห้าง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 11. วัดป่าสะแก
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 12. วัดทุ่งกฐิน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 13. วัดโคกหม้อ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 14. บ้านพุน้ำร้อน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 15. วัดบัลลังก์
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 16. วัดดอนสำโรง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 17. ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 180,000
- -
 18. บ้านดงเชือก
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 19. บ้านมาบพะยอม
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 20. บ้านหนองยาว
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 135,000
- -
 21. วัดดอนประดู่
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 22. บ้านทัพหลวง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 24,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 13,400
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
- -
 23. บ้านหนองตาแก้ว
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 24. บ้านหนองราชวัตร
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 35,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 25. วัดดอนไร่
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
รวม 2,136,900 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 16.00
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 8.00
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.00
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.00
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.00
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว

โรงเรียนวัดบางขวาก