รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 41 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.27
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.44
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. ทุ่งพะยอม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 2. บ้านนานอก
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 18,000
- -
 3. บ้านเกาะกลาง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 4. บ้านอ่าวน้ำ
 - เลี้ยงปลาเก๋าในกระชัง 25,900
- -
 - เลี้ยงหอยแมลงภู่ 34,600
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 6,000
- -
 5. บ้านหนองจิก
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 6. บ้านคลองใหญ่
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 7. บ้านถ้ำเสือ
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 15,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 8. บ้านคลองแรด(อ่าวลึก)
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 9. บ้านในยวน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 10. บ้านศาลาพระม่วง
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 12,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 35,500
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 11. บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 12. บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 44,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 13. บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 14. บ้านคลองปัญญา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 15. บ้านบกเก้าห้อง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 16. บ้านโคกยอ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 17. วัดบ้านนา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 18. บ้านเกาะจำ
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 7,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 19. บ้านควนเกาะจันทร์
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
- -
 20. บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 21. บ้านห้วยสาร
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 14,400
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 9,000
- -
 22. วัดพรุเตียว
 - ปลาดุกในบ่อดิน 25,500
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 23. บ้านหินลูกช้าง
 - ปลาสวาย 39,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 24. บ้านไร่พัฒนา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 25. บ้านควนแดง
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,600
- -
 - เลี้ยงปลาหมอ 3,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่) 2,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 3,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 26. บ้านเหนือ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 27. บ้านบางเตียว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 28. บ้านคลองท่อมเหนือ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 29. บ้านทรายขาว
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 39,600
- -
 30. บ้านห้วยน้ำขาว
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 16,800
- -
 - ทำนา 6,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 31. บ้านทุ่งเสม็ด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 32. บ้านท่าประดู่
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 16,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 33. บ้านควนใต้
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 16,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 34. วัดเกาะลันตา
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 35. บ้านคลองนิน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
- -
 - ปลูกผักในล้อ 9,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
- -
 36. บ้านคลองโตนด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 77,800
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 27,600
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 37. บ้านเขาฝาก
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 38. บ้านคลองยาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 78,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 7,000
-
 39. ชุมชนบ้านศาลาด่าน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 40. บ้านหลังโสด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 41. บ้านอ่าวน้ำเมา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
รวม 2,850,700 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 21.95
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 2.44
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.88
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.32
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.51
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.44
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.27
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.27
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.27
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

โรงเรียนทุ่งพะยอม

โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)

โรงเรียนบ้านเขาฝาก

โรงเรียนบ้านเหนือ