รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 11 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.55
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านไทรดงยั้ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 2. บ้านวังสาร
 - ปลูกกลัวย 20,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 3. บ้านวังนกแอ่น
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 4. บ้านพัฒนาดงน้อย
 - ลูกไก่เนื้อ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 13,500
-
 5. ห้วยพลู
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
- -
 6. บ้านป่าขนุน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 7. บ้านหนองกลด
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 8. บ้านใหม่ชัยเจริญ
 - ลูกไก่เนื้อ 158,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 9. บ้านใหม่ทองประเสริฐ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 10. บ้านน้ำปาด
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 8,200
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
- -
 11. บ้านท่ายาง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
รวม 937,000 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 36.36
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 9.09
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 9.09
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.18
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.36
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.27
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.27
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 54.55
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.45
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.09


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าขนุน

โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น

โรงเรียนบ้านวังสาร

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ