รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 11 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านป่าเลา
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 27,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 24,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ลูกไก่เนื้อ 17,500
- -
 - ปลูกกลัวย 1,000
- -
 2. บ้านไผ่ตะล่อม
 - ปลาดุกในบ่อดิน 7,700
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลูกแก้วมังกร 4,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 3,000
-
 3. บ้านดงยาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 4. วัดบ้านเหมือง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 5. บ้านทับผึ้ง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 6. บ้านนาพง
 - โรงเรือนผัก 45,000
-
 7. บ้านห้วยตม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 8. บ้านโซกม่วง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 19,300
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 31,600
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,100
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
-
 9. บ้านปากคะยาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 212,865
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 42,000
- -
 10. บ้านนา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 11. วัดปากน้ำ
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
-
รวม 858,465 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 63.64
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 36.36
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.09
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.82
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.09
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.82
 5.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.18
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดงยาง

โรงเรียนบ้านทับผึ้ง

โรงเรียนบ้านนาพง

โรงเรียนบ้านปากคะยาง

โรงเรียนบ้านห้วยตม

โรงเรียนบ้านโซกม่วง

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง

โรงเรียนวัดปากน้ำ