รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 16 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. พรหมานุเคราะห์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 131,500
-
 2. สะแกโดดประชาสรรค์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,700
- -
 3. สุเหร่าคลอง 19
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 34,600
- -
 4. วัดอรัญญิการาม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5. สุเหร่าคลอง 15
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 6. วัดพิมพาวาส
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 7. บ้านคลอง 21
 - เลี้ยงปลาเบญจพรรณ 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 - ปลูกกลัวย 5,000
-
 8. บ้านบึงพระอาจารย์
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 9. บ้านแขวงกลั่น
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 10. บึงเทพยา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 11. พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 3,000
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
- -
 12. สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 3,000
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 13. วัดเกาะ
 - ปลูกชะอม 6,000
-
 - ปลูกมะละกอ 3,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 8,000
-
 - ปลูกพืชผลไม้ 3,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 14. วัดบึงน้ำรักษ์
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 13,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 15. วัดนิโครธาราม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 16. วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
รวม 1,049,900 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 75.00
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 25.00
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 43.75
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.25
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียนบ้านคลอง 21

โรงเรียนบึงเทพยา

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)

โรงเรียนวัดนิโครธาราม

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์

โรงเรียนวัดพิมพาวาส

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม

โรงเรียนวัดเกาะ

โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์

โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19