รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 11 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. วัดทุ่งหลวง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ปลูกกลัวย 5,000
-
 2. ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3. วัดหนองมะกอก
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 21,500
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 4. บ้านใหม่คลองเคียน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5. บ้านคลองโป่ง
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 6. บ้านหนองอาสา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 7. บ้านเนินสาธารณ์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8. วัดหนองบัว
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 9. บ้านเนินมะค่า
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 10. บ้านอีมาดอีทราย
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 11. ห้วยขาแข้งวิทยาคม
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 2,500
-
รวม 829,000 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 72.73
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 18.18
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 9.09
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.18
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.73
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.09
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.82
 5.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.18
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต

โรงเรียนบ้านคลองโป่ง

โรงเรียนบ้านหนองอาสา

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง

โรงเรียนวัดหนองบัว