รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 38 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.11
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านแม่ทะลุ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 16,290
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,300
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 2. บ้านแม่เกาะวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 3. สังวาลย์วิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
-
 4. บ้านแม่คะตวน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 5. บ้านห้วยปลากั้ง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 4,100
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 14,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,360
-
 - ไก่พื้นเมือง 19,400
-
 6. บ้านแม่อุมลอง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 7. บ้านแม่ออกเหนือ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 7,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 34,500
- -
 8. บ้านแม่อุมพาย
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 4,300
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 9. บ้านหัวแม่โถ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 10. บ้านกะริคี
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 10,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 14,000
- -
 11. บ้านแม่แพน้อย
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 4,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 10,500
- -
 12. บ้านผาเยอ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 13. บ้านแม่แพ
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
- -
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 28,500
- -
 14. บ้านแม่ออก
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงสุกรขุน 32,500
- -
 15. บ้านแม่แพหลวง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 10,500
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 16. บ้านแม่ลาย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 19,920
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 10,690
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 8,390
- -
 17. บ้านทีฮือลือ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 0
- -
 18. บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 37,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 19. บ้านท่าสองแคว
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - เลี้ยงสุกรขุน 33,500
- -
 20. บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 21. ล่องแพวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 141,500
-
 22. อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
- -
 23. บ้านห้วยไม้ซาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 24. ชุมชนบ้านน้ำดิบ
 - ปลูกผักในกระถาง(กระถาง) 5,070
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 13,000
- -
 25. บ้านแม่อุมป๊อก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 26. บ้านแม่นาจางเหนือ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 27. บ้านห้วยหมากหนุน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 28. บ้านผาแดงหลวง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 29. บ้านแม่ขีด
 - เลี้ยงสุกรขุน 29,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 30. บ้านแม่ปุ๋น
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 14,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 31. บ้านขุนแม่ลา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 32. บ้านแม่ปาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 10,000
- -
 33. บ้านแม่สะปึ๋ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 34. บ้านแม่งะ
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 44,500
- -
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
- -
 35. บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 36. บ้านทะโลงเหนือ
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 22,500
-
 37. บ้านห้วยวอก
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 19,400
- -
 38. บ้านแม่คะตวน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 43,760
- -
รวม 2,798,880 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 36.84
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 5.26
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.53
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.16
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.42
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.21
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.89
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.11
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.47
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.63


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ

โรงเรียนบ้านผาเยอ

โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง

โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน

โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ

โรงเรียนบ้านแม่คะตวน

โรงเรียนบ้านแม่งะ

โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ

โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ

โรงเรียนบ้านแม่ปาง

โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น

โรงเรียนล่องแพวิทยา

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา