รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 12 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 5,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,200
-
 2. บ้านดอยผีลู
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 5,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 3. บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
-
 - เลี้ยงปลา 10,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
-
 4. บ้านแม่โกปี่
 - เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 16,500
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 15,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 2,000
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 22,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 14,000
-
 5. บ้านนาปลาจาด
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,000
-
 6. บ้านห้วยส้าน
 - เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 16,500
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 7. บ้านมะหินหลวง
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 10,000
-
 8. บ้านแม่โข่จู
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 9. บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 10,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 15,000
-
 10. สังวาลย์วิทย์ 3
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 9,490
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 28,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 9,000
-
 11. บ้านนาปู่ป้อม
 - ไก่พื้นเมือง 15,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 5,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,600
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 30,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 19,600
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 15,000
-
 12. บ้านหมอแปง
 - ไก่พื้นเมือง 21,500
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 17,400
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 4,080
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 15,600
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 24,600
-
รวม 634,070 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 66.67
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 8.33
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 25.00
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.33
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33
 7.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ

โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78

โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม

โรงเรียนบ้านมะหินหลวง

โรงเรียนบ้านห้วยส้าน

โรงเรียนบ้านแม่โกปี่

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3