รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 13 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.31
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านนาอ้อม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 100,000
- -
 2. ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 11,500
- -
 - ไก่พื้นเมือง 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 13,500
- -
 3. บ้านสบบง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 4. ราชานุเคราะห์
 - เลี้ยงสุกรขุน 8,000
- -
 - เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 5,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 6,950
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 8,050
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 4,500
- -
 - เลี้ยงปลา 4,500
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 27,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 5. บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
 - วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 100,000
- -
 6. บ้านหล่ายฝายแก้ว
 - เลี้ยงปลา 21,000
- -
 7. บ้านสา
 - เลี้ยงปลา 39,000
- -
 8. บ้านสะแล่ง
 - เมล็ดผักสวนครัว 5,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 9. บ้านใหม่ร่มเย็น
 - โรงเรือนผัก 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - สร้างบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 10. บ้านม่วง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 9,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 10,200
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 17,200
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 4,500
-
 11. บ้านปางวัว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 39,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 2,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 12. บ้านปงใหม่
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 12,000
- -
 - วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 51,200
- -
 13. บ้านร่องส้าน
 - วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 100,000
-
รวม 800,300 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 69.23
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 7.69
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 15.38
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.08
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.85
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.38
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.62
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.69
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.31
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.31
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)

โรงเรียนบ้านนาอ้อม

โรงเรียนบ้านม่วง

โรงเรียนบ้านสบบง

โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)

โรงเรียนบ้านสะแล่ง

โรงเรียนบ้านสา

โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว

โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น

โรงเรียนราชานุเคราะห์