รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 8 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านห้วยเคียน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 15,000
- -
 2. บ้านสันเวียงใหม่
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 3. บ้านปาง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 11,800
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 17,700
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
- -
 4. บ้านป่าตึง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 5. บ้านดงบุญนาค
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 6. อนุบาลภูกามยาว
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 9,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 18,600
- -
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 5,000
- -
 7. บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ถั่วงอก(กระบะ) 5,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 8. บ้านอิงโค้ง
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 21,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 15,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -
รวม 453,100 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 75.00
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 25.00
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.50
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.50
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

โรงเรียนบ้านดงบุญนาค

โรงเรียนบ้านปาง

โรงเรียนบ้านป่าตึง

โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

โรงเรียนบ้านห้วยเคียน

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว