รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 14 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. ตาลชุมมิตรภาพที่ 186
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 4,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 24,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 5,600
-
 2. บ้านห้วยโก๋น
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 3,600
-
 3. บ้านเปียงซ้อ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 4,500
-
 4. บ้านพร้าวกลาง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
 5. บ้านปางกอม
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 6. บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์
 - ไก่พื้นเมือง 3,000
-
 - เลี้ยงปลา 20,000
-
 - ปุ๋ยหมัก 0
-
 - น้ำหมักชีวภาพ 8,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
-
 7. บ้านผาน้ำย้อย
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
-
 8. บ้านผักเฮือก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 47,000
-
 9. บ้านน้ำสอด
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 19,600
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 16,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 10. บ้านบวกหญ้า
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 11. บ้านผาเวียง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 67,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 1,000
-
 12. ชุมชนเจดีย์เชียงโคม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 13. บ้านเกวต
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 14. ไตรมิตรวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 73,000
-
รวม 986,600 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 85.71
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 14.29
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.57
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.43
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม

โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186

โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์

โรงเรียนบ้านน้ำสอด

โรงเรียนบ้านบวกหญ้า

โรงเรียนบ้านปางกอม

โรงเรียนบ้านผักเฮือก

โรงเรียนบ้านผาเวียง

โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น

โรงเรียนบ้านเกวต

โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ