รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 6 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. วัดทุ่งยาว
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 32,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 2. บ้านหนองเกิด
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 10,000
- -
 - เมล็ดผักสวนครัว 1,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 5,000
- -
 3. บ้านเหล่าป่าก๋อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 4. บ้านทาป่าเปา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5. บ้านห้วยส้ม
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 7,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 6. วัดขี้เหล็ก
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - เมล็ดผักสวนครัว 1,600
-
 - เลี้ยงปลา 21,000
-
รวม 473,100 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 50.00
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 33.33
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 16.67
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

โรงเรียนบ้านทาป่าเปา

โรงเรียนวัดทุ่งยาว