รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 39 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.28
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.56
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านสามขัว
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 24,500
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 19,600
-
 - ไก่งวง 32,500
-
 2. บ้านคำผักหนอกสงเปือย
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 3. ชุมชนศรีบุญเรือง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 50,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 4. บ้านนาหัวภู
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 5. บ้านป่าหวาย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 6. บ้านนาเสือหลายหนองยอ
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 7. บ้านโคก1
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8. บ้านหนองแอก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 9. คำสายทองวิทยา
 - เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 47,000
-
 10. บ้านนาโด่
 - ยางพารา(ต้น) 20,000
-
 11. บ้านสงเปือยเหนือ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 12. บ้านคำสร้อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 76,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 12,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 20,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
- -
 13. บ้านคำนางโอก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 129,200
-
 14. ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 7,250
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 16,000
-
 15. บ้านโนนสะอาด2
 - ปลูกกลัวย 25,000
- -
 16. ชุมชนบ้านม่วงไข่
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 32,000
- -
 17. หนองผือดอนม่วง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,700
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 18. บ้านขามป้อม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 19. บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 20. บ้านชะโนด 1
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 21. บ้านแมด
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 22. บ้านโพนงาม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลูกมะละกอ 1,750
-
 23. บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
 - เลี้ยงไก่ไข่ 47,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 2,500
-
 - ปลูกไผ่หวาน(ต้น) 5,350
-
 - ปลูกเสาวรส/ปลูกฟักข้าว 5,000
-
 24. บ้านห้วยลำโมง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 25. บ้านหนองเอี่ยนดง
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 40,000
-
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 7,500
-
 26. บ้านม่วง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 27. บ้านหนองเม็ก
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 60,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 10,000
-
 28. นาสะเม็งวิทยา
 - ทำนา 9,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 20,500
- -
 29. บ้านนายอ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 30. ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 34,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
 31. บ้านนาม่วง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 32. บ้านแก้งนาง
 - เพาะเห็ดนางฟ้า(หลัง) 42,000
-
 33. หมู่บ้านป่าไม้
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 34. บ้านหนองคอง
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
- -
 35. บ้านสานแว้
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 19,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 16,030
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 45,000
-
 36. บ้านฝั่งแดง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 - เลี้ยงสุกรขุน 42,000
- -
 37. บ้านหนองยาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 154,200
- -
 38. บ้านหว้านใหญ่
 - ไก่พื้นเมือง 37,500
- -
 39. คำชะอีวิทยาคาร
 - เลี้ยงแพะ 41,300
- -
 - ไก่พื้นเมือง 27,500
- -
รวม 2,765,680 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 43.59
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 10.26
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.38
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.77
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.69
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.85
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.28
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.15
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.56


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย

โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง

โรงเรียนบ้านคำนางโอก

โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ

โรงเรียนบ้านนาโด่

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501

โรงเรียนบ้านสานแว้

โรงเรียนบ้านสามขัว

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

โรงเรียนบ้านโพนงาม

โรงเรียนหนองผือดอนม่วง