รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 26 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.31
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านโคกศรี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 2. บ้านโพนงาม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 3. บ้านโนนกุง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 4. บ้านอูนนา
 - เลี้ยงนกกระทา 64,000
-
 5. บ้านห้วยไหสมบูรณ์
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 6. บ้านชัยมงคล
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 4,700
- -
 - ปลูกมะละกอ 8,800
- -
 7. บ้านเหล่าส้มป่อย
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 8. บ้านสามัคคี
 - ไก่พื้นเมือง 16,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 9. เพียงหลวง 10
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 10. บ้านแก้วปัดโป่ง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 22,800
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 10,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 20,550
-
 11. บ้านดอนดู่
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 19,400
-
 12. บ้านอีอูด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 13. บ้านเหล่าพัฒนา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 14. บ้านขามเปี้ย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 15. บ้านนางัว
 - ทำนา 6,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 16. บ้านดอนแดง
 - ปลูกข้าวไรท์เบอร์รี่ 6,000
- -
 - ปลูกไผ่(ไร่) 4,700
- -
 - ปลูกสับปะรดและหวาย 10,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 17. บ้านดงวิทยาคาร
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 24,000
-
 18. บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกกลัวย 1,000
-
 19. บ้านงิ้วสร้างแก้ว
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 20. บ้านหมูม้น
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 12,700
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 21. ชุมชนประสานมิตร
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 50,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - ลูกไก่เนื้อ 22,500
- -
 22. บ้านนาเต่า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 23. บ้านเหล่า
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 15,000
-
 24. บ้านนาคำ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 25. บ้านโพนบก
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 26. ชุมชนบ้านไชยบุรี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 20,000
- -
รวม 2,082,750 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 26.92
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 11.54
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 3.85
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.54
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.92
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.85
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.31
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.46
 6.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.85
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.31
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร

โรงเรียนบ้านดอนดู่

โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก

โรงเรียนบ้านอูนนา

โรงเรียนบ้านเหล่า

โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา

โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง

โรงเรียนบ้านโพนงาม

โรงเรียนเพียงหลวง 10