รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 22 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านอูนดง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 2. บ้านหนองหญ้าปล้อง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3. บ้านหนองหมากแซว
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
-
 4. บ้านคำแหว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 5. บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 6. บ้านบึง
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 40,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
-
 7. บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 8. ชุมชนบดมาดพอกน้อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 9. บ้านโคกสวัสดี
 - ปลาสวาย 44,000
-
 10. บ้านถ่อน ต.เชิงชุม
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 11. บ้านดอนม่วงไข่
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 12. บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 13. บ้านคำบอน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 14. บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15. บ้านเสาขวัญกุดก้อม
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 16. บ้านสมสะอาด(พังโคน)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 17. บ้านหนองไฮ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 18. บ้านคำสะอาด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 19. บ้านโคกสำราญ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 20. บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 56,500
-
 21. บ้านยางคำ
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 22. บ้านนาเหมือง
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 27,000
-
รวม 1,979,100 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 77.27
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 22.73
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.64
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 63.64
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.73
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.36
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.64
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

โรงเรียนบ้านคำสะอาด

โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม

โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม

โรงเรียนบ้านนาเหมือง

โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน)

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว

โรงเรียนบ้านหนองไฮ

โรงเรียนบ้านอูนดง

โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม

โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ