รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 36 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.67
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
- -
 2. บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 3. บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 30,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
- -
 4. บ้านหนองขาม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 60,000
- -
 5. บ้านสวนปอ
 - ทำนา 3,600
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 9,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 6. บ้านเหล่าบากสามัคคี
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 19,700
- -
 7. บ้านเขวาตะคลอง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 8. บ้านเมืองสรวง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 11,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 9. บ้านลิ้นฟ้า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 10. บ้านกุดเขียว
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 19,400
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 32,000
-
 11. สีสวาดเล็บขาว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 12. บ้านโพนดวนสาวเอ้
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 6,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
- -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 44,500
- -
 13. บ้านเหล่าติ้ว
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - เลี้ยงไก่สามสายพันธุ์ 16,700
- -
 14. บ้านหัวดงกำแพง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 15. ชุมชนบ้านผำ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 16. บ้านสมสะอาด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 0
- -
 17. บ้านดงมัน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 18. บ้านโนนวิทยาพัฒน์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 19. ชีโนวาทธำรง
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 15,600
- -
 - ทำนา 12,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 20. บ้านแคน(วันครู 2503)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 21. บ้านนกเหาะ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,800
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 22. บ้านดงครั่งน้อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 54,500
- -
 23. บ้านหัวดง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - ทำนา 3,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 24. ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
 - ปลาดุกในบ่อดิน 23,100
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
- -
 - ทำนา 3,000
- -
 25. บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย)
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 22,500
- -
 26. ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 42,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 27. บ้านพิลา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 10,000
- -
 28. บ้านโพนพอุง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 20,000
- -
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 22,500
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 29. บ้านสระแก้วเจริญศิลป์
 - ปลาดุก 21,000
- -
 30. บ้านหัวช้างเลิงแก
 - ปลาดุก 18,000
- -
 - ทำนา 45,000
- -
 31. หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 32,500
-
 32. คุรุราษฎร์สามัคคี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 33. บ้านหนองหมื่นถ่าน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 34. บ้านโพนทัน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 35. ดอนเสาโฮง
 - ปลูกมันสำปะหลัง 55,200
- -
 36. บ้านยางเครือด่านน้อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
รวม 2,793,400 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 16.67
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.56
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.56
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.56
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.56
 5.2 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.89
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.78


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง

โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง

โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่