รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 27 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.85
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
 - ทำนา 6,000
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 4,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 2. แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 60,000
-
 3. บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 4. บ้านจันทร์สว่าง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
 5. บ้านหนองเต่า
 - ไก่พื้นเมือง 88,000
-
 6. บ้านแมดโพธิ์กลาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 7. บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 34,000
- -
 8. ชุมชนบ้านสีแก้ว
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 24,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 10,000
-
 9. บ้านหนองแวง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 10. บ้านค้อ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 4,800
-
 11. บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
 - ปลาดุก 25,500
- -
 12. บ้านหนองยูง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
-
 - เลี้ยงปลา 20,000
-
 13. ธรรมจารีนิวาส
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 14. ไตรมิตรวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15. บ้านอีง่อง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
-
 16. ร่องคำวิทยานุกูล
 - เลี้ยงไก่ไข่ 202,000
-
 17. บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 53,000
- -
 18. บ้านโนนสำราญ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 19. ชุมชนบ้านโคกล่าม
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 32,000
-
 20. ราชสารสุธีอนุสรณ์
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 21. ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 53,000
- -
 22. บ้านโนนราษี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 23. บ้านซองแมว
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 24. บ้านเมืองน้อย
 - เลี้ยงปลา 25,500
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
- -
 25. บ้านมะยาง
 - เลี้ยงปลา 13,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
-
 26. บ้านเขือง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 61,500
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 30,000
- -
 27. ดินดำบัวรองวิทยา
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 35,000
-
รวม 1,940,000 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 33.33
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 3.70
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 14.81
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.70
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.44
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.70
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.85
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.85
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.85
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง

โรงเรียนบ้านมะยาง

โรงเรียนบ้านหนองยูง

โรงเรียนบ้านหนองเต่า

โรงเรียนบ้านอีง่อง

โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า

โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล

โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา