รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 15 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 2. ชุมชนโพนงามโพนสวาง
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 62,500
- -
 3. บ้านโสกกาวดาวเรือง
 - ทำนา 9,000
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 40,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 6,000
- -
 4. บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 28,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 42,000
- -
 5. บ้านกุดจอก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 6. บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 10,000
- -
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 16,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 7. บ้านห้วยแคนโนนสูง
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 26,900
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 19,500
- -
 8. บ้านม่วงน้อย
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 11,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
- -
 9. บ้านสังข์ทอง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 10. บ้านขามเปี้ย
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 16,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 11. บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 27,500
- -
 12. บ้านแพงหนองเหนือ
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 18,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
- -
 13. บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 108,000
-
 14. บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 11,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 15. บ้านดอนกลอยหนองยาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
รวม 1,183,700 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 60.00
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 40.00
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.33
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.67
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.33
 5.2 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.67
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.33
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.67


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง

โรงเรียนบ้านกุดจอก

โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี

โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง