รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 18 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  66.67
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 13,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 14,000
-
 2. บ้านวังหินโนนสว่าง
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
- -
 3. บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
- -
 4. บ้านดง
 - ทำนา 4,800
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 5. อนุบาลดงเมืองน้อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 6. บ้านหนองโนทับม้า
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 7. บ้านหนองคูไชยหนองขาม
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 8. บ้านหัวดง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 36,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -
 - ไก่พื้นเมือง 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
-
 9. หนองกุงวิทยา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 7,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 14,600
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,500
- -
 - ไก่พื้นเมือง 15,000
- -
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 18,600
- -
 10. บ้านเหล่ากว้าง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,700
- -
 11. บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 12,500
-
 12. บ้านหลุบควันเมืองหงส์
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 13. บ้านโนนแร่
 - ไก่พื้นเมือง 14,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 14. บ้านโคกแปะ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15. บ้านหัวช้าง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 7,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 16. บ้านห้วยหลาว
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 31,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 17. บ้านนาภู
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 18. บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 19,200
-
รวม 1,113,800 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 50.00
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 11.11
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 5.56
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.44
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.22
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง

โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม

โรงเรียนบ้านหัวดง

โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด

โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง

โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย