รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 39 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.03
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. ก้องอุดมวิทยาคาร
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 2,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 7,500
- -
 2. บ้านนางิ้ว
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 16,800
- -
 3. บ้านหนองบัวโนนเมือง
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 5,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 4. บ้านห้วยอรุณหินลาด
 - ลูกเป็ดเทศ 14,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 5. หนองหว้าวิทยา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 6. บ้านนาเพียง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 7. บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 8. บ้านหนองพู่วังหินซา
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 15,000
- -
 9. โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 23,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 10. บ้านห้วยม่วง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
- -
 11. บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 6,000
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 3,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 12. บ้านสุขสมบูรณ์
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 13. บ้านห้วยทรายทอง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 4,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
-
 14. บ้านหัวภู
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 15. บ้านโคกกลางหนองแปน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 20,000
-
 16. บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว(ต้น) 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 22,000
- -
 17. บ้านอาจสามารถ
 - ปลาดุกในบ่อดิน 3,000
- -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 13,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 11,500
- -
 18. ท่ากุญชร
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 19. วังหินลาดวังเจริญ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 20. บ้านหนองโพงโพด
 - ปลาดุกในบ่อดิน 20,000
- -
 21. หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 20,000
- -
 22. บ้านโคกป่ากุง
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 23. ภูเวียงวิทยายน
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 15,000
-
 24. บ้านนาดี
 - ทำนา 6,000
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 5,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 3,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 28,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 4,000
- -
 25. หนองกุงพิทยาคม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 26. บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 14,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 15,000
- -
 27. บ้านหนองแวงภูเขา
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 54,000
- -
 28. หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 21,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 29,000
-
 29. บ้านโคกสูง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 22,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 30. บ้านหนองกุงธนสารโศภน
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 19,200
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 13,000
- -
 31. บ้านป่ากล้วย
 - เลี้ยงปลา 27,000
- -
 32. จตุรคามรังสรรค์
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 28,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 - เลี้ยงปลา 35,000
-
 33. โนนสะอาดพิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 3,000
- -
 34. บ้านขนวน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 25,000
-
 - เลี้ยงปลา 35,000
-
 35. นาฝายวิทยา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 36. นาหนองทุ่มวิทยาคม
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
- -
 37. บ้านหนองนาคำ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 20,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - ลูกเป็ดเทศ 15,000
-
 38. บ้านทรัพย์สมบูรณ์
 - ปลาดุกในบ่อดิน 3,000
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 12,000
- -
 39. ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 24,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 42,000
- -
รวม 1,743,400 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 35.90
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 2.56
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 2.56
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.82
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.51
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.69
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.77
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.69
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.46
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.90
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.56


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร

โรงเรียนบ้านขนวน

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

โรงเรียนบ้านหัวภู

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน

โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา