รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 11 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.82
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.09
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 2. ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 3. บ้านดงดาล
 - เลี้ยงปลานิลในกระชัง 32,000
-
 4. บ้านเซิม
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,600
-
 5. เฝ้าไร่วิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,000
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 47,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 27,600
-
 6. เตชะไพบูลย์ 1
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 2,000
- -
 7. บ้านโนนสะอาด
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 50,000
- -
 8. บ้านหาดสั่ง
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 9. บ้านดงกำพี้
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 10. บ้านปัก
 - ปลาดุก 13,500
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลูกแก้วมังกร 10,000
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 15,000
-
 11. ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 33,300
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 216,000
-
 - โรงเพาะเห็ด 5,600
-
รวม 1,118,700 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 72.73
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 18.18
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.36
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.45
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.09
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 63.64
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.27
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.91
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.91
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี

โรงเรียนบ้านดงกำพี้

โรงเรียนบ้านดงดาล

โรงเรียนบ้านหาดสั่ง

โรงเรียนบ้านเซิม

โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1