รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 10 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านนาบง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
-
 2. บ้านทุ่มฝาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3. บ้านนากอ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 4. บ้านโนนแดง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5. ดงเว้นดงเจริญวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
-
 6. บ้านว่าน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
-
 7. ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 2,450
-
 - เลี้ยงปลา 1,250
-
 - ปลูกแก้วมังกร 3,500
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - บล๊อคแปลงผัก 2,800
-
 8. บ้านเมืองบาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 9. ชุมชนบ้านปะโค
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 3,600
-
 - เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 46,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 11,800
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 17,000
-
 - เลี้ยงนกกระทา 19,700
-
 10. บ้านห้วยไซงัว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 10,500
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 5,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 5,000
-
รวม 1,109,500 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 80.00
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 20.00
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.00
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.00
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค

โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง

โรงเรียนบ้านนากอ

โรงเรียนบ้านนาบง

โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว

โรงเรียนบ้านเมืองบาง