รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 14 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  28.57
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.14
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านทุ่งเทิง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 54,000
-
 2. บ้านน้ำพุง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 60,000
-
 3. บ้านหนองหวาย
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,200
- -
 4. ด่านซ้าย
 - ลูกไก่เนื้อ 20,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลูกแก้วมังกร 35,000
-
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 10,000
-
 5. บ้านโคก
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 6. บ้านซำทอง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,200
- -
 7. บ้านนาหว้าน้อย
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 10,000
- -
 - ปลูกแก้วมังกร 20,000
- -
 8. บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 71,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 9. บ้านหินแลบ
 - ปลาดุกในบ่อดิน 5,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,000
- -
 10. บ้านนาเจียง
 - ปลูกแก้วมังกร 60,000
- -
 11. บ้านแก่งแล่น
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
- -
 12. บ้านทับกี่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 154,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 37,500
- -
 13. บ้านร่องจิก
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
- -
 14. บ้านนาคูณ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เลี้ยงปลาดุก(บ่อ) 18,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 15,600
- -
รวม 853,000 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 14.29
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 14.29
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.29
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.14
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.14
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.57
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.57
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.57
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

โรงเรียนด่านซ้าย

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

โรงเรียนบ้านน้ำพุง

โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)