รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 14 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  57.14
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านวังกกเดื่อ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 13,480
-
 2. บ้านกุดแก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 3. บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 4. บ้านห้วยคะมะ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 5. บ้านห้วยกาบเปลือย
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 6. บ้านนาดินดำ
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 17,200
- -
 7. บ้านหนองนอ
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 8. บ้านห้วยไผ่ใต้
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 9. บ้านตาดข่า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 10. บ้านซำม่วง
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 25,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 15,000
- -
 11. บ้านห้วยผุก
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 12. บ้านเหมืองแบ่ง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 42,000
- -
 13. บ้านหนองตานา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
- -
 14. บ้านป่าบง
 - พ่อแม่เป็ดเทศ 24,500
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
รวม 1,098,780 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 28.57
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 21.43
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.29
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.57
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.14
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

โรงเรียนบ้านซำม่วง

โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)

โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง