รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 13 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านติ้วน้อย
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 2. บ้านคอนสา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 3. บ้านหาดทรายขาวผามุม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 31,500
-
 - พ่อแม่เป็ดเทศ 19,200
-
 4. บ้านห้วยไค้
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 5. บ้านห้วยโตก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 6. บ้านวังยาว
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 7. บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 8. บ้านเสี้ยว
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 17,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,700
-
 9. ชุมชนบ้านเชียงกลม
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
-
 10. บ้านเมี่ยง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 11. บ้านอุมุง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 80,000
-
 12. บ้านท่าดีหมี
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 11,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 24,000
-
 13. บ้านน้ำมี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
รวม 980,000 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 76.92
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 23.08
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.69
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 69.23
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.08
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม

โรงเรียนบ้านคอนสา

โรงเรียนบ้านติ้วน้อย

โรงเรียนบ้านท่าดีหมี

โรงเรียนบ้านน้ำมี

โรงเรียนบ้านวังยาว

โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม

โรงเรียนบ้านห้วยไค้

โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม

โรงเรียนบ้านอุมุง

โรงเรียนบ้านเมี่ยง

โรงเรียนบ้านเสี้ยว