รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 31 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.13
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านแหลมทองพัฒนา
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 2. บ้านนางาม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - ลูกไก่เนื้อ 17,500
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 17,000
-
 3. บ้านน้ำปู่
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 4. บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม)
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 32,500
- -
 5. บ้านทุ่งทอง
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 21,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 34,600
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 6. เตชะไพบูลย์ (2)
 - ไก่พื้นเมือง 5,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 12,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -
 7. บ้านหนองนกเขียน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - ปลูกมันสำปะหลัง 3,200
- -
 8. บ้านโคกสีแก้ว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 9. บ้านเทพประทาน
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 10. อุดรวัฒนานุสรณ์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
- -
 11. บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 34,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 21,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 12. บ้านตาดน้ำพุ
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 39,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 13. บ้านวังเลาโสมสวรรค์
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 14. บ้านติ้ว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15. บ้านท่าโสม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
- -
 16. บ้านนาตูม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 17. อนุบาลบ้านก้องวิทยา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 18. บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 3,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 19. บ้านนางัว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 115,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 20. ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 118,800
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 20,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 2,400
- -
 21. โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า(หลัง) 32,000
- -
 22. บ้านขัวล้อ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 23. บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 24. บ้านน้ำทรง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ลูกไก่เนื้อ 17,500
- -
 25. บ้านหนองกุงหนองเจริญ
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
- -
 26. บ้านนาคูณ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 27. บ้านหลุมข้าว
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 27,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - พ่อแม่เป็ดเทศ 12,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 6,900
- -
 28. บ้านหัวขัว
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 29. บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 33,000
-
 30. บ้านโสมเยี่ยม
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 31. บ้านนายูง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
รวม 2,443,600 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 12.90
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 3.23
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.45
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.45
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.23
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.90
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.23
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.13
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.13
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านติ้ว

โรงเรียนบ้านนางัว