รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 18 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.22
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.56
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านห้วยบงดงมะไฟ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
-
 2. บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 3. บ้านดอนแก้ว
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 27,000
- -
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 17,500
- -
 4. บ้านสี่แจ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 5. บ้านนานกชุมนาชุมพร
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 6. บ้านหนองท่มคำเจริญ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 29,600
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 29,600
-
 7. บ้านปอ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 19,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 8. อนุบาลโนนสะอาด
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อปูน 52,000
- -
 9. บ้านโปร่ง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 10. บ้านคำม่วง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 11. บ้านคำเต้าแก้วหินลาด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 12. บ้านกงพาน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 13. บ้านนาแก
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - เลี้ยงสุกรขุน 32,500
- -
 - ลูกไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 14. บ้านบะยาว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 15. บ้านหนองแสงแสงแก้ว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 16. บ้านคำจวง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงปลา 9,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 46,200
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 17. บ้านโคกเล้า
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 18. บ้านบุ่งหมากลาน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -
รวม 1,413,600 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 27.78
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.78
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.78
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.78
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.22
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.56


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน

โรงเรียนบ้านปอ

โรงเรียนบ้านสี่แจ