รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 31 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  67.74
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านโสกน้ำขาว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 2. บ้านเลา
 - ปลาดุก 19,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
-
 3. บ้านพรานเหมือน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 4. บ้านหมากแข้ง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 24,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 30,900
- -
 - พ่อแม่พันธุ์เป็ดพื้นเมือง 30,900
- -
 5. บ้านหนองตอสูงแคน
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
-
 - เลี้ยงปลา 10,000
-
 6. บ้านจำปาโนนสะอาด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 7. บ้านโคกผักหอม
 - เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 24,850
- -
 8. บ้านดอนแก้ว
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 9. บ้านคำกลิ้ง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 48,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 10. บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 11. นาคลองหนองศรีคามวิทยา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 12. บ้านดงยาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 13. บ้านเชียงหวางสร้างลาน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 14. บ้านหนองแซงสร้อย
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 21,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 15. บ้านหนองคอนแสน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 16. บ้านหนองตุ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 20,000
-
 17. บ้านศรีบุญเรือง(เมือง)
 - ไก่พื้นเมือง 5,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 18. บ้านเหล่าดอนแตง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 61,200
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 19. บ้านหนองแวงเดิด
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 20. บ้านแพงศรี
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 21. บ้านดงศรีสําราญ
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 29,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 22. บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 20,000
- -
 23. บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 24. บ้านสร้างแป้น
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 25. บ้านนาน้ำชุ่ม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 184,700
- -
 26. บ้านโนนสำราญ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 27. บ้านหนองตูม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 28. บ้านนามั่ง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
-
 - ปลูกมะละกอ 24,000
-
 29. บ้านโนนเดื่อ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 30. ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 31. บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 200,000
-
รวม 2,589,450 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 45.16
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 16.13
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 6.45
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.45
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 32.26
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.03
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.06
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.68
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 67.74
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.29
 7.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.45


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม

โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา

โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง

โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

โรงเรียนบ้านนามั่ง

โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน

โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน

โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน

โรงเรียนบ้านหนองตุ

โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย

โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ

โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด

โรงเรียนบ้านเลา

โรงเรียนบ้านแพงศรี

โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ

โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว