รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 31 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านแสนสำราญ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 2. บ้านม่วง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 70,000
- -
 3. บ้านห้วยยาง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 10,000
- -
 4. บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
- -
 5. บ้านแยประชาสรรค์
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 6. บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 17,500
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 7. บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 112,000
- -
 8. บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)
 - ปลาดุกในบ่อดิน 30,000
- -
 9. บ้านหนองเหี่ย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 30,000
- -
 10. บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 11. บ้านหนองหมี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 12. บ้านแก้งนาคำ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 13. บ้านคำครตา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
- -
 14. บ้านโนนใหญ่
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 20,400
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 5,000
-
 15. บ้านโนนประทาย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 16. บ้านโสกผักหวาน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 27,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 17. บ้านคึมยาว
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 18. บ้านพรหมนิยม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 19. บ้านสีสุก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 40,500
-
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 20,000
-
 20. บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 9,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
-
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 20,000
-
 21. บ้านน้ำคำ
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 32,000
-
 - ปลาดุก 21,000
-
 22. บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 60,500
-
 23. บ้านกุดแดง
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 35,000
-
 24. บ้านนาทม
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,500
-
 25. บ้านหนองโสน
 - เลี้ยงสุกรขุน 32,500
- -
 26. ชุมชนบ้านโคกยาว
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 27. บ้านเสาเล้า
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 28. บ้านหนองแหน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 29. บ้านม่วงไข่
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 17,200
- -
 30. บ้านหนองยางห้วยสะแบก
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 31. บ้านโคกก่อง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 70,500
-
รวม 1,965,700 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 83.87
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 16.13
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.13
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 54.84
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.03
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.19
 5.2 ไม่มี  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.81
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.55
 7.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.45


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านคึมยาว

โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)

โรงเรียนบ้านน้ำคำ

โรงเรียนบ้านสีสุก

โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก

โรงเรียนบ้านหนองหมี

โรงเรียนบ้านห้วยยาง

โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ

โรงเรียนบ้านโคกก่อง