รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 22 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.18
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านท่าเยี่ยม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 85,000
- -
 2. บ้านคำเม็ก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3. บ้านสำราญ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 21,900
- -
 4. บ้านหนองเป็ด
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 8,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 - เลี้ยงปลาดุก(บ่อ) 4,500
- -
 5. บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,400
- -
 6. บ้านแหล่งหนู
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 22,000
- -
 - ทำนา 6,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 7. บ้านคำแหลม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 8. บ้านนาโพธิ์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 9. บ้านหนองเสียวชัยมงคล
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 34,000
- -
 10. บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 11. บ้านนาเวียงคำศิริ
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 11,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
- -
 - ปลูกมันสำปะหลัง 6,400
- -
 12. บ้านดงเจริญ
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
-
 13. บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 14. บ้านเหล่าใหญ่
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
 15. บ้านหนองตุ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 16. กุดพันเขียว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 17. บ้านปอแดงโคกสะอาด
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 12,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 18. บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 20,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 16,000
- -
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 10,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อปูน 10,000
- -
 19. ชุมชนบ้านหัวเมือง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 20. บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 123,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 21. บ้านฟ้าห่วน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 179,700
- -
 22. บ้านแข่โพนเมือง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 25,500
-
รวม 1,687,400 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 13.64
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.55
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.55
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.09
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.55
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.64
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.55
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.18
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.18
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

โรงเรียนบ้านคำเม็ก

โรงเรียนบ้านดงเจริญ

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่