รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 34 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.12
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.94
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านสงยาง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 2. บ้านปากบุ่ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3. บ้านหนองกุง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 25,000
-
 4. บ้านหนองขุ่น
 - เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 16,100
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 29,600
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
-
 5. บ้านหัวเห่ว
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 6. บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 16,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,120
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 7. บ้านม่วงฮี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 8. บ้านจันทัย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 173,500
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 24,500
-
 9. บ้านโนนม่วงโนนจิก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 10. บ้านโนนกาหลง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 11. บ้านไทรงาม
 - ปลูกเมล่อน 60,000
- -
 12. บ้านนาโพธิ์กลาง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 13. บ้านคำหมาไนร่องเข
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 14. บ้านห้วยแดง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 25,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 20,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 15. บ้านโคกเที่ยง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 16. บ้านคำก้อม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 9,000
-
 17. บ้านท่าช้าง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 161,500
-
 18. บ้านสร้างแก้ว
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 52,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 30,000
-
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 56,500
-
 19. บ้านไฮหย่อง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 20. บ้านกุดชมภู
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 20,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 21. บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 26,900
-
 - เลี้ยงปลาบึก 20,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกกล้วยหอม 4,200
-
 - ปลูกแก้วมังกร 15,000
-
 22. บ้านสะพือใต้
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 23. บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
 - ปลาดุกในบ่อดิน 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ทำนา 3,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
-
 24. บ้านโนนยานาง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
-
 25. บ้านหนองกุงน้อย
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 37,500
-
 26. บ้านคำหนามแท่ง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 45,000
-
 27. อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 28. บ้านนาเอือด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 29. ชุมชนบ้านวังสะแบง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 27,600
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 42,000
-
 30. บ้านหินสูง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 31. บ้านนาเลิน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ทำนา 3,000
-
 32. บ้านหนองห้าง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 18,500
-
 33. ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 20,000
-
 34. อนุบาลศรีเมืองใหม่
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
 - ทำนา 12,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 14,600
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 21,000
-
 - เลี้ยงปลา 32,000
-
รวม 3,666,620 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 67.65
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 26.47
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.59
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.53
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.24
 5.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.88
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.12
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.18
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.94


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง

โรงเรียนบ้านกุดชมภู

โรงเรียนบ้านคำก้อม

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข

โรงเรียนบ้านจันทัย

โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

โรงเรียนบ้านนาเลิน

โรงเรียนบ้านนาเอือด

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง

โรงเรียนบ้านม่วงฮี

โรงเรียนบ้านสงยาง

โรงเรียนบ้านหนองกุง

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น

โรงเรียนบ้านหนองห้าง

โรงเรียนบ้านห้วยแดง

โรงเรียนบ้านหินสูง

โรงเรียนบ้านโนนยานาง

โรงเรียนบ้านไทรงาม

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง

โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร