รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 25 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. ตระการพืชผล
 - ปลาเทโพ/เทพา/เขียวมรกต 1,500 ตัว/ไร่ 70,000
-
 2. บ้านหนองนกทา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 3. บ้านปากแซง
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 4. ชุมชนบ้านสะพือ
 - ลูกไก่เนื้อ 22,500
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 28,500
-
 5. บ้านค้อ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 6. บ้านนางิ้ว
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 4,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 4,500
-
 7. บ้านสร้างโพน
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 8. บ้านดอนเย็นใต้
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 9. บ้านคึม
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 10. ผอบ ณ นคร 1
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 11. บ้านถ้ำแข้
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 42,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 - ปลาสวาย 34,000
-
 - ทำนา 15,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 3,000
-
 12. บ้านคำแคน
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 11,600
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 20,100
-
 13. บ้านน้ำเกลี้ยง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 14. บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 6,300
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 9,000
-
 15. บ้านนากลาง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 17,000
-
 16. บ้านดงไม้งาม
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 17. บ้านหินห่อม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 75,500
-
 18. บ้านโนนสูงโนนสำราญ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 19. บ้านดอนทับช้าง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 20. บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 21. บ้านไหล่ธาตุ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 16,000
-
 22. บ้านโคกสว่าง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 23. สมาคมจักรยานสมัครเล่น
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 24. บ้านคันพะลาน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 25. บ้านดอน
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 5,000
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 10,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
-
 - ปลูกมันสำปะหลัง 6,400
-
รวม 1,664,600 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 72.00
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.00
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 24.00
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.00
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.00
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.00
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.00
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.00


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

โรงเรียนบ้านคันพะลาน

โรงเรียนบ้านคำแคน

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้

โรงเรียนบ้านถ้ำแข้

โรงเรียนบ้านนากลาง

โรงเรียนบ้านนางิ้ว

โรงเรียนบ้านปากแซง

โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ)

โรงเรียนบ้านหนองนกทา

โรงเรียนบ้านหินห่อม

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น