รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 42 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.24
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. ชุมชนบ้านแวงใหญ่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 2. บ้านสำโรง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
- -
 3. ชุมชนบ้านดอนหัน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 85,000
- -
 4. บ้านสว่างวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 5. บ้านโนนใหญ่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 6. บ้านหนองแวงท่าวัด
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
- -
 - ทำนา 36,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 27,600
- -
 7. บ้านกุดรู
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 19,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 8. บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 9. บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 10. บ้านฝาผนังวังจาน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 11. บ้านหลักด่าน
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 12. บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 13,000
- -
 13. สหราษฎร์อนุกูล
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 3,000
- -
 14. บ้านโนนแดง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15. บ้านหนองแซงแสงอรุณ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 16. โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 17. บ้านโนนตะโก
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 27,000
- -
 18. ไตรมิตรพัฒนศึกษา
 - ลูกไก่เนื้อ 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 19. บ้านหนองแวงยาว
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 20. บ้านหนองไผ่วิทยา
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 21. โนนทองวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 22. บ้านดอนหันนาจาน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 23. บ้านถลุงเหล็ก
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 24. บ้านโคกสง่า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,000
-
 25. บ้านห้วยโจด
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 26. บ้านทางขวาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 27. บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 28. บ้านเหล่าโนนคูณ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 29. บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 30. บ้านหนองแดง
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 56,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 31. ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
- -
 32. บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 33. วังบงน้อยวิทยา
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
-
 34. บ้านท่าหนองหว้า
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 35. บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 36. บ้านบะแหบหญ้าคา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 37. บ้านโสกน้ำขาว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 38. บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 39. บ้านหนองแวงนางเบ้า
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 5,100
- -
 40. บ้านหนองแวงนอก
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 21,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 41. บ้านหนองแวงท่าวัด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 55,100
- -
 42. บ้านร่องแซง-โนนชาติ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 45,000
- -
รวม 3,244,500 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 33.33
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 2.38
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.76
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 2.38
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.52
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.19
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.14
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.86
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.86
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.86
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่

โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก

โรงเรียนบ้านทางขวาง

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา

โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

โรงเรียนบ้านโคกสง่า

โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว

โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา

โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ