รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 27 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านทัพส่วยหนองพอก
 - ปลาดุกในบ่อดิน 2,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 1,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 2,000
-
 2. บ้านบอนใหญ่
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ทำนา 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 3. บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 21,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 14,000
-
 4. บ้านหนองปลาคูณ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 5. บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 6. บ้านเมืองจันทร์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 7. บ้านโดด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8. บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 11,000
-
 9. บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 10. บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 17,750
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 16,400
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 11,600
-
 11. บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 12. บ้านหนองห้าง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 22,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 13. บ้านแสงเมืองแคน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 202,000
-
 14. บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 16,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 15. บ้านพงสิม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
-
 16. บ้านหนองแปน
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 14,600
-
 17. อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 16,000
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 22,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 18. เมืองคง(คงคาวิทยา)
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 10,000
-
 19. บ้านตาทอง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 51,000
-
 20. บ้านหนองกก
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 20,000
-
 21. บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 22. บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 20,000
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 24,000
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 20,000
-
 23. บ้านหนองหงอก
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 12,600
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 24,600
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 24. บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 - ปลาดุก 9,000
-
 - เลี้ยงลูกสุกรแม่พันธุ์ 10,000
-
 25. บ้านนาโนน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 26. บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
-
 - ทำนา 3,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 27. จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 23,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 20,000
-
รวม 2,499,250 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 81.48
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 14.81
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 3.70
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.52
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 59.26
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.22
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)

โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด

โรงเรียนบ้านตาทอง

โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)

โรงเรียนบ้านนาโนน

โรงเรียนบ้านบอนใหญ่

โรงเรียนบ้านพงสิม

โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161

โรงเรียนบ้านหนองกก

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ

โรงเรียนบ้านหนองหงอก

โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านหนองห้าง

โรงเรียนบ้านหนองแปน

โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์

โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม

โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )

โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ

โรงเรียนบ้านโดด

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)

โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)