รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 17 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.47
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.88
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 2. จตุคามราษฎร์วิทยา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 3. บ้านหนองหัวหมู
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 4. บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5. บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 6. บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 37,500
-
 7. บ้านสระสะแก
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 8. อนุบาลโนนดินแดง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 29,600
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 14,000
- -
 9. บ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่)
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 10. บ้านน้อยสะแกกวน
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 11. บ้านทรัพย์สมบูรณ์
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 12. บ้านโคกสูงคูขาด
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 13. วัดห้วยหิน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 14. บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 242,500
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 40,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 15. ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 53,000
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 32,000
-
 - ลูกไก่เนื้อ 5,000
-
 16. บ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง)
 - ปลูกผักสวนครัว(ต้น) 20,000
- -
 17. บ้านหนองยาง
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 43,200
- -
 - ปลูกกลัวย 10,500
- -
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 12,000
- -
 - ปลูกมะละกอ 5,500
- -
รวม 1,484,900 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 58.82
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 17.65
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 5.88
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.41
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.29
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.65
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.59
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.88
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.47
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.47
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

โรงเรียนบ้านสระสะแก

โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)