รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 29 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.45
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บัวเหลือง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 2. บ้านเก่าน้อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 3. บ้านคำโซ่
 - เลี้ยงสุกรขุน 32,500
- -
 4. บ้านนาเสียวโคกสว่าง
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,600
- -
 - เลี้ยงปลา 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 5. บ้านหินตั้ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 29,600
- -
 6. บ้านหนองไห
 - เลี้ยงไก่ไข่ 27,000
- -
 7.
 8. บ้านโนนทองวิทยาคม
 - ลูกไก่เนื้อ 15,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600
- -
 9. บ้านซับบอนซับเจริญ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 - ลูกเป็ดเทศ 19,500
- -
 10. บ้านโนนเค็ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 11. ไตรคามประชาสรรค์
 - ลูกไก่เนื้อ 22,500
- -
 12. ประเสริฐแก้วอุทิศ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 8,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 13. บ้านโจด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 14. บ้านไผ่ประถมศึกษา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 15. ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 16. บ้านส้มป่อย
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ปลูกแก้วมังกร 20,000
- -
 17. บ้านหนองผักตบ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 10,000
- -
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 20,000
- -
 - ทำนา 750
- -
 18. บ้านหนองสองห้อง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 19. แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 20. บ้านหนองตับเต่า
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
- -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 32,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 21. บ้านป่างิ้วหนองฮี
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 22. สระแก้วโคกกลาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 23. บ้านแจ้งทัพม้า
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 24. บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 25. บ้านป่าดู่
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เลี้ยงปลา 22,500
- -
 26. บ้านโนนทัน
 - เลี้ยงปลา 9,000
- -
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 20,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 27. บ้านห้วยแร่
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 106,000
- -
 28. บ้านนาข่า
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 29. บ้านเมืองเพีย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
รวม 1,976,250 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

0 results