รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 7 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านโคกหอม
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 2. วัดใหม่พรหมสุวรรณ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
- -
 3. บ้านวังกวาง
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อปูน 27,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 4. บ้านเขาปูน
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 5. บ้านโคกกระจง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 5,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 4,000
- -
 6. บ้านโคกสว่าง
 - ปลูกยูคาลิปตัส 32,000
-
 7. วัดจันทรังษีถาวร
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
รวม 246,000 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 57.14
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 42.86
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.57
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 57.14
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.29
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.71
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.29
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านวังกวาง

โรงเรียนบ้านเขาปูน

โรงเรียนบ้านโคกกระจง

โรงเรียนบ้านโคกหอม

โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร

โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ