รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 9 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านคลองบางบ่อ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - โรงเรือนผัก 12,000
-
 2. บ้านน้ำกร่อย
 - โรงเรือนผัก 21,600
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 19,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 3. บ้านดอนสำราญ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - เมล็ดผักสวนครัว 15,000
-
 4. บ้านหนองไทร
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5. บ้านคลองป่าไม้
 - ปลูกผักทั่วไป 9,000
-
 - โรงเพาะเห็ด 12,000
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 37,000
-
 6. บ้านคลองทุเรียน
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
-
 7. บ้านสองพี่น้อง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 35,000
-
 8. วัดเขาสำรอง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 9. บ้านหนองน้ำขุ่น
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
รวม 505,600 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 88.89
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 11.11
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.56
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.44
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.33
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย

โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น

โรงเรียน บ้านหนองไทร

โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง