รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 7 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.71
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านคลองบางไผ่
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 2,000
-
 2. นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 5,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 15,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 5,000
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 16,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 3. นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 14,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
-
 4. วัดตาขัน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,600
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 5. วัดไผ่ล้อม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 6. บ้านพยูน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 21,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 7. บ้านมาบยางพร
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 12,000
-
รวม 419,100 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 28.57
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 42.86
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 14.29
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 57.14
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.29
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.29
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.71
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.71
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.71
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่

โรงเรียนบ้านมาบยางพร

โรงเรียนวัดตาขัน

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม