รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 25 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 42,000
- -
 2. บ้านเลิง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 3. บ้านลาดนาเพียง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 15,000
- -
 4. บ้านกุดนางทุย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 5. บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ทำนา 3,000
- -
 6. บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 7. บ้านเลิงเปือย
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 10,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 8. บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 12,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 14,000
- -
 9. บ้านเหล่านาดี
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 10. บ้านหินลาดวังตอ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 39,600
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 20,000
-
 11. บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
 - ปลูกผักในล้อ 25,000
- -
 12. บ้านโคกกว้าง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 13. หินกองวิทยา
 - เลี้ยงปลา 4,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 12,500
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 15,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
- -
 14. บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - ปลูกกลัวย 15,000
- -
 15. บ้านโนนเขวา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
- -
 16. บ้านหนองแสงโคกน้อย
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 17. บ้านนาล้อม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 14,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 18. บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
 - ทำนา 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 7,000
- -
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 17,200
- -
 19. บ้านโนนท่อนวิทยา
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 18,500
- -
 20. บ้านหนองหิน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 11,360
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 11,360
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 5,000
- -
 21. บ้านโนนลาน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 22. พงษ์ภิญโญ 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 23. บ้านแดงน้อย
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 29,600
- -
 24. บ้านม่วงโป้
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 1,500
- -
 25. บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
รวม 1,427,520 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.00
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.00
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ