รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 41 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
- -
 2. วัดสุคนธาราม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 3. เจ้าฟ้าสร้าง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 4. วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 5. วัดเปรมปรีชา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 33,000
- -
 6. บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 253,500
-
 7. วัดสามตุ่ม
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 8. วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 - ปลูกผักปลอดสาร 21,600
-
 9. วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
 - ปลูกผักปลอดสาร 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 10. วัดจรเข้ไล่
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 11. คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 12. บ้านเชียงรากน้อย
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 135,000
- -
 13. ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
 - ปลูกพืชไร้ดิน 90,000
-
 14. วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 15. วัดโสภณเจติการาม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 16. วัดไม้ตราสมาชิการาม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 32,000
- -
 17. วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 18. วัดศิริสุขาราม
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
- -
 19. วัดสุทธิรุจิราราม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 21,600
- -
 20. วัดโบสถ์สมพรชัย
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
- -
 21. วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 22. วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 23. วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 24. วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 25. วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 26. บางไทร
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 42,300
- -
 27. วัดมฤคทายวัน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 28. จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 29. รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 30. วัดกลาง
 - ปลูกกลัวย 10,000
- -
 31. วัดโบสถ์
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 32. วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
- -
 33. วัดราษฎร์บำรุง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 34. วัดบางเคียน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 14,000
- -
 35. อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 36. วัดหัวเวียง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 37. วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 38. วัดทางยาว
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 39. วัดบ้านแค
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 40. วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 27,000
- -
 41. วัดยม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
รวม 2,819,500 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 68.29
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.88
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 17.07
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 9.76
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.63
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.29
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.07
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 40 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.56
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.44
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 41 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 40 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.56
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.44


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)

โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก

โรงเรียนบางไทร

โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่

โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)

โรงเรียนวัดทางยาว

โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)

โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

โรงเรียนวัดบางเคียน

โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)

โรงเรียนวัดบ้านแค

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน

โรงเรียนวัดยม

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)

โรงเรียนวัดศิริสุขาราม

โรงเรียนวัดสามตุ่ม

โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม

โรงเรียนวัดหัวเวียง

โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา

โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)

โรงเรียนวัดโบสถ์

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย

โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม