รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 22 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านมอเจริญ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 26,900
-
 2. บ้านวังชะโอน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 3. บ้านถาวรวัฒนา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
- -
 4. บ้านบึงหล่ม
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 44,500
- -
 5. บ้านทรัพย์มะนาว
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 6. บ้านพัดโบก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 7. บ้านชายเคือง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 8. บ้านปากคลองลาน
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
- -
 9. บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 10. บ้านวังหันน้ำดึง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 11. อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 12. บ้านใหม่ธงชัย
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 34,600
-
 13. บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 3,000
-
 14. พิบูลวิทยาคาร
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 15. ทุ่งน้อยพัฒนา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 16. บ้านห้วยน้อย
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 17. วัดปรีชาราษฎร์บำรุง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
- -
 18. บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 16,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 15,500
- -
 19. บ้านหัวรัง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 20. บ้านหนองน้ำแดง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 199,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 21. บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 50,000
-
 22. บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - เลี้ยงจิ้งหรีด 1,300
-
รวม 2,126,300 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 68.18
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.55
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 27.27
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.82
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 59.09
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.09
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.82
 5.2 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.18
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.45
 6.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.55
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.45
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.55


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร

โรงเรียนบ้านชายเคือง

โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา

โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว

โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189

โรงเรียนบ้านวังชะโอน

โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง

โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย

โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม

โรงเรียนบ้านหัวรัง

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์

โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร

โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง

โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)